Bác Hồ nói: “Kinh tế phải đi trước, nhưng phát triển để làm gì? Vì có Thực mới vực được Đạo”; Việt Nam đã thoát nghèo và đã đến lúc xây dựng Hệ thống Triết lý Phát triển

Ngày 23/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổ Tư vấn Kinh tế lưu ý tính Kịp thời, tính Thực tiễn và tính Khả thi trong điều kiện Thể chế, Kinh tế – Xã hội nước ta và “Phải hiểu Thủ tướng Việt Nam cần gì ở thời điểm cụ thể”. Vậy là phải làm rõ cái mà “Thủ tướng Việt Nam” hay “Việt Nam” cần không chỉ là “Cụ thể”, mà còn là “Lâu dài”. Nói cách khác, cần phải xem “Bây giờ” và “Tương lai” là Một.

Ảnh: Thủ tướng Chính phủ với Tổ tư vấn Kinh tế, một hình ảnh của Chính phủ và Xã hội đang “Cùng Dẫn dắt, cùng Hành động”.

Vì thế, Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng cần thiết phải mở rộng thành Tổ tư vấn của Thủ tướng, nhằm trước hết là tư vấn về Triết lý phát triển, giúp Thủ tướng thực hiện sứ mệnh “Kiến tạo và Khởi nghiệp”, xóa bỏ tình trạng “Người Đẩy đi, kẻ Kéo lại” như Thủ tướng đã đề cập, làm triệt tiêu các nguồn lực; Đây là điều không thể khác, vì xã hội tất yếu phát triển và mong muốn Thủ tướng Việt Nam là Thủ tướng đích thực và tiêu biểu cho giới Tinh hoa, nhằm thúc đẩy tiến trình Việt Nam Hội nhập với Thế giới.

Việc vừa xây dựng Môi trường Kiến tạo & Khởi nghiệp, vừa giải quyết đồng thời các việc cụ thể được thực hiện nhờ Kết nối Tinh hoaví như Tổ Tư vấn với các Think Tank trong nước và quốc tế, để triển khai ba việc chính: i) Tạo lập Hệ thống Triết lý m; ii) Xây dựng Thể chế m; iii) Hình thành Văn hóa m. Chỉ như thế Chính phủ mới có thể thực sự là Chính phủ Kiến tạo, Xã hội mới điều kiện Khởi nghiệp để cùng thúc đẩy Đất nước phát triển.

Ảnh: Thành phố Đà Nẵng, tiêu biểu cho Đô thị Khởi nghiệp.

Thiếu Triết lý phát triển và Công nghệ Chiến lược, cho nên Chính thể của ta chưa có được Hệ thống tiêu chí phát triển hợp lý, ví như năm 2018, 2019 đưa ra 12 chỉ tiêu: 1) Tổng sản phẩm trong nước; 2) Tổng kim ngạch xuất khẩu; 3) Tỷ lệ nhập siêu; 4) Tốc độ tăng giá tiêu dùng; 5) Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội; 6) Tỷ lệ hộ nghèo; 7) Tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị; 8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo; 9) Số giường bệnh trên 10.000 dân; 10) Tỷ lệ dân tham gia BHYT; 11) Tỷ lệ KCN, khu chế xuất có xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn; 12) Tỷ lệ che phủ rừng. Trong đó còn thiếu nhiều tiêu chí của một đất nước phát triển hài hòa, ví như về biển, về nhà ở xã hội,…

Bình luận