Lãnh đạo cần tập trung cho Mô hình Cải cách toàn diện trên cơ sở tư tưởng tiến bộ và có nhu cầu nghe những ý kiến Khác biệt

Hơn mười năm trước, ngày 20/11/2007, Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA có văn bản gửi kết quả nghiên cứu độc lập cho Bộ Chính trị và Hội đồng Lý luận Trung ương, trong đó nhận định: “Bản chất thời đại đã Thay đổi”. Ngày 20/3/2010, Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài cấp Nhà nước với kết luận: “Bản chất thời đại không Thay đổi”.

Ảnh: Các cán bộ cũ của Ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương trong Tọa đàm tại nhà riêng ông Nguyễn Trung ngày 2/11/2012.

Kết quả nghiên cứu của Hội đồng Lý luận TW được phổ biến rộng rãi và xem là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm đất nước thiếu Triết lý phát triển, song cũng báo hiệu mở ra Giai đoạn mới “Cùng Dẫn dắt, cùng Hành động”, và là dấu chấm hết Thời kỳ “Trên luôn đúng, sai do dưới thực hiện” (“Việt Nam, Nguyên nhân lạc hậu và Con đường phát triển”, Viện N/C SENA, tháng 9/2010).

Ảnh: Ông Hà Tuấn Trung phát biểu tại Tọa đàm.

Ngày 2/11/2012, tại Tọa đàm “Các nguyên tắc xây dựng Đảng”, ông Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, phát biểu cho rằng: “Có nhiều vấn đề cần làm rõ: Thứ nhất: Xác định “Bản chất thời đại ngày nay là thế nào?” Thứ hai, “Đảng hiện nay là gì? Đang đứng ở đâu?”, Thứ ba: Phải Thực sự cầu thị, Thực sự dân chủ về Tư tưởng trong Đảng.

Nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Tuấn Trung nói: “Đã rất rõ việc xây dựng Chế độ Cộng sản với đặc trưng “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là không tưởng. Việc cấp bách là sớm Thay đổi Mục tiêu và Đường lối phát triển. Vì vậy cần sớm lấy lại tên đảng là Đảng Lao động Việt Nam, tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,… để Chính danh khai thác sức mạnh Dân tộc, sức mạnh Quốc tế”.

Bình luận