Lãnh tụ Hồ Chí Minh là Tinh hoa Văn hóa của Việt Nam và Thế giới

Năm 1924, Hồ Chí Minh đề nghị xem xét lại Chủ nghĩa Mác. Năm 1930, Người không “Đưa về” mà gom các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh Hội nhập. Vì không lập Đảng kiểu Liên bang Xô viết với Cương lĩnh đấu tranh giai cấp theo ý Quốc tế Cộng sản nên Người bị Stalin phê: “Hồ Chí Minh không theo tinh thần Quốc tế Vô sản”.
Ảnh: Bác Hồ đọc “Báo cáo Chính trị” Đảng Lao động Việt Nam tháng 2/1951, nêu rõ mục tiêu của Đảng là: Đoàn kết toàn Dân, phụng sự Tổ quốc” và “Xây dựng Dân chủ mới và những điều kiện để tiến lên CNXH”. Nói thế vì mục tiêu “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” của CNXH là “Đẹp”, Tuy cái “Đẹp – CNXH” không hiện hữu, song để tiến bộ, cần hướng tới bằng “Xây dựng Dân chủ mới và những điều kiện để tiến lên CNXH”.

Sáu tháng sau, Trần Phú đổi tên Đảng ra Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh đấu tranh giai cấp. Năm 1940, Hồ Chí Minh đổi Công hội đỏ thành Công hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản thành Đoàn Thanh niên Phản đế,… Năm 1945, Người thúc đẩy Đảng Cộng sản Đông Dương tự giải tán, để sau này Đảng Lao động Việt Nam ra đời.

Từ 1930 đến nay, ở Việt Nam có hai Đảng đặt “Giai cấp” và “Đấu tranh” lên trước, đó là Đảng Cộng sản của Trần Phú (1930 – 1940) và Đảng Cộng sản của Lê Duẩn (từ 1976 đến nay); Có một Đảng đặt “Dân tộc” và “Đoàn kết” lên trước, đó là Đảng Lao động của Hồ Chí Minh (1941/1945 – 1975). Thực tiễn cho thấy, chỉ khi Đảng đặt quyền lợi Dân tộc lên trước, đất nước mới thành công.

Nghiên cứu Việt Nam và Hồ Chí Minh từ 1973 đến nay, Giáo sư Nhật Bản Yoshiharu Tshuboi nói: “Sẽ thiệt thòi lớn cho Việt Nam nếu cứ tuyên truyền Hồ Chí Minh là Cộng sản”, bởi 3 lý do: 1) Thời đại Hồ Chí Minh (1941/1945 – 1975), không tổ chức nào có tên “Cộng sản”; 2) Lãnh tụ Hồ Chí Minh nói: “Đấu tranh giai cấp là một điều ngu ngốc” và: “Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng Cộng sản, mới là nguồn cảm hứng cho tôi”; 3) Triết lý về “Tự do” của Mác là bất hủ, song giải pháp Cộng sản của ông không phù hợp ở thế kỷ 21.

Ảnh: Cụ Hồ viếng lăng Tổng thống Trung Hoa Dân quốc Tôn Trung Sơn, Nam Kinh năm 1960.

Bình luận