500 năm trước, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ; Đất Việt muôn năm giữ trị bình; Chí những phù nguy xin gắng sức; Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình”

Nhắc các Nhà tiên tri trên thế giới, đầu tiên là Nostradamus, bởi không giống các nhà tiên tri khác, ông có thể nói về các sự kiện trong thời gian dài vài thế kỷ. Tiên đoán của Nostradamus về các biến cố lớn hầu hết được kiểm chứng. Còn ở Việt Nam Nhà tiên tri đầu tiên phải nhắc là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ảnh: Nhà tiên tri Nostradamus (1503 – 1566).

Ông đẹp đẽ, tài cao, được vua nể trọng và là người đầu tiên làm rõ ý nghĩa giữ chủ quyền biển Đông. Trong Bạch Vân Am thi tập, ông viết: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ; Đất Việt muôn năm vững trị bình; Chí những phù nguy xin gắng sức; Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Ông có nhiều câu sấm lưu truyền như: “Đụn Sơn phân giải/ Bò Đái thất thanh/ Thủy đáo Lam thành/ Nam Đàn sinh Thánh”. Về câu sấm này, Cụ Phan Bội Châu nói: Nếu Nam Đàn sinh Thánh, thì đó chính là ông Nguyễn Ái Quốc, chứ chẳng phải ai khác”.

Ảnh: Tổng Bí thư Trường Chinh (1907 – 1988). Ông đi vào lịch sử như là Tổng kiến trúc sư của Đổi mới ở Việt Nam năm 1986.

Nhà tiên tri lớn nữa của Việt Nam là Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Năm 1943, trong khi chính các nguyên thủ Đồng minh họp ở Tehran, còn nhận định là đến năm 1946 mới thắng phát-xít, thì năm 1942, Bác Hồ đã tiên đoán: “1945 – Việt Nam Độc lập” trong cuốn “Lịch sử nước ta”. Khi in sách, có người chưa hiểu, đã nhắc vì sợ lầm, thì Bác nói: “Cứ để thế in”. Năm 1960, Bác Hồ viết: “Chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc – Nam nhất định sẽ sum họp một nhà”, rồi gạch chân “Chậm lắm là 15 năm nữa”. Mùa Xuân 1975, Việt Nam thống nhất.

Ảnh: Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585).

Bình luận