“Chiến lược Kinh tế biển bền vững” vẫn đưa “Triết lý Chia lô, bán nền” ra biển, trong khi lẽ ra phải đưa “Triết lý & Văn hóa biển” về để Việt Nam trở thành Quốc gia biển

Ngày 22/9/1997, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 20-CT/TW đẩy mạnh phát triển Kinh tế Biển theo hướng Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay không xuất hiện ngành, nghề kinh tế nào mới. Sản lượng có tăng lên, song làm muối vẫn là làm muối, đánh bắt ven bờ vẫn là đánh bắt ven bờ, tuy có thêm tàu vỏ sắt.

Ảnh: Ngày 24/10/2018, Hội nghị  TW Đảng 8 khóa XII đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững Kinh tế Biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ảnh: Bến cảng vắng tàu.

Ảnh: Làm muối ven biển.

Ảnh: Đánh lưới vùng bờ.

Ảnh: Tàu cá ven biển.

Cho đến nay, trong thực tế các khu kinh tế biển của Việt Nam chỉ là sự sao chép các khu công nghiệp ở đất liền rồi gắn vào đó cảng biển. Đầu tư tuy nhiều tiền nhưng không tính toán xem có tầu vào hay không và thế là cảng chờ mà không thấy tàu đến. Nguyên nhân là làm mà không cần triết lý, kể cả làm Chiến lược.

Bình luận